SPEEDservice

SPEEDservice

SPEEDservice SPEEDservice SPEEDservice

Konserwacja sprzętu

 

Bezpieczeństwo w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym

Aktem prawnym dotyczącym stanu technicznego szkoły w prawie oświatowym jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dz.U. z 2003 r Nr 6,

poz. 69 z późniejszymi zmianami, które zawiera określenie ogólnych warunków BHP, w tym wiele warunków technicznych, jakie muszą

spełniać obiekty, w których odbywają się zajęcia z uczniami.

 

Sal gimnastycznych i obiektów sportowych dotyczą poniższe zapisy:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 3

Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących

do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

 

Rozdział 3

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka

§ 31

3. Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących.

4. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane

na stałe.

5. Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami.

6. W salach i na boiskach oraz w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego.

 

 

Wynikający z powyższego rozporządzenia przegląd techniczny, zwłaszcza po okresie przerwy działania szkoły, powinien obejmować:

 

- sprawdzenie okien i oświetlenia pod kątem ich zabezpieczenia przed rozbiciem

- sprawdzenie stabilności zamontowania elementów stałego wyposażenia sali (drabinki, bramki, słupki, wysięgniki lin i drabin, zestawy do koszykówki)

- dokładne oględziny stanu technicznego wyposażenia ruchomego (materace, skrzynia gimnastyczna, kozioł, odskocznie, ławki,

równoważnie)

- kontrolę oznakowania stref przeznaczonych do ćwiczeń, gier oraz tablic informacyjnych (regulamin korzystania z sali gimnastycznej)

 

Sprzęt sportowy stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej musi posiadać odpowiednie atesty oraz warunki gwarancji producenta.

Podczas obowiązkowej, codziennej kontroli sprzętu przed rozpoczęciem zajęć z uczniami, można stwierdzić konieczność przeprowadzenia ogólnego przeglądu technicznego. Ponieważ sprzęt stwarzający zagrożenie powinien być usuwany z sali - warto w celach zapobiegawczych, dokonywać drobnych regulacji i czynności konserwacyjnych w celu dłuższego zachowania pełnej jego funkcjonalności.

W tym celu należy skontaktować się z firma serwisową, która zapewni pełny, profesjonalny przegląd stanu technicznego całej

sali gimnastycznej wraz z wyposażeniem .

 

Sprzęty nowe objęte są gwarancją producenta, wymaga ona zwykle dokonywania okresowych przeglądów, niezależnie od kontroli całości, wynikającej z rozporządzenia. Po upływie okresu gwarancyjnego odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu ponosi właściciel,

w tym wypadku Szkoła.

 

 

WAŻNE! W sali gimnastycznej i na boisku sportowym muszą być wywieszone tablice

informujące o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń.

 

 

Warto pamiętać, że systematyczna konserwacja, sprawdzanie stanu technicznego-znacznie przedłuża żywotność wyposażenia

sali gimnastycznej oraz zapewnia bezpieczne korzystanie z sali gimnastycznej.

 

System kontroli:

 1. CODZIENNIE

  standardowa kontrola polegająca na oględzinach stanu wyposażenia, głownie pod katem zniszczeń

  i uszkodzeń. Stwierdzone uszkodzenia należy odnotować w karcie sprzętu i przedstawić podczas okresowego przeglądu kompleksowego.

 2. RAZ W ROKU

  dokładny przegląd stanu zużycia, utrzymania poziomu funkcjonalności po dokonanych naprawach.

  Konieczny opis w kartach sprzętu.

 3. RAZ NA 1-3 MIESIĄCE

  w zależności od stopnia eksploatacji poszczególnych sprzętów, dokładna kontrola stanu zużycia

  i ew. jego wpływu na stopień bezpieczeństwa użytkowania sprzętu.

Dla komfortu i wygody warto zlecić poważniejsze przeglądy (pkt: 2 i 3) firmie serwisowej, która prowadzi dokumentację sprzętu, historię konserwacji i napraw oraz zapewnia tzw. obsługę bieżącą w zakresie drobnych napraw i regulacji.

 

Jeśli sprzęt na boisku lub w sali wygląda tak:

 

to najwyższy czas na wymianę. Zbyt długo ten sprzęt był zaniedbany. Zbyt długo stwarzał realne zagrożenie dla uzytkowników.

Sprzęt sportowy musi być bezpieczny.

 

Zadbaj o swój sprzęt juz dziś.

Zadzwoń: 022 786 87 40